هیئت موسس و هیئت رئیسه مرکز

پروفسور ایرج فاضل

رئیس مرکز

دکتر علی نوبخت

دکتر کتایون نجفی‌زاده

دکتر مهدی شادنوش

معاون مرکز

دکتر سیدمحمد مهدوی

دکتر امید قبادی

اعضای کمیته‌ پژوهشی مرکز

مهندس احسان رادی

کارشناس ارشد بیولوژی
دبیر مرکز

دکتر جمال رحمانی

دکتری تغذیه بالینی

دکتر متین قنواتی

دکتری تغذیه بالینی

دکتر بتول خوندابی

دکتری آمار زیستی