تاریخ شروع

08:00

دوشنبه - 2022/10/17

تاریخ پایان

17:00

چهارشنبه - 2022/10/19

آدرس

South Korea, Seoul