تاریخ شروع

08:00

چهارشنبه - 2023/05/24

تاریخ پایان

17:00

جمعه - 2023/05/26

آدرس

Turkey, Istanbul