تاریخ شروع

08:00

جمعه - 2022/11/25

تاریخ پایان

17:00

شنبه - 2022/11/26

آدرس

ژاپن، کیوتو